0912 624 768

Hình ảnh chân tảng bằng đá kê cột nhà gỗ tại Tây Ninh