0912 624 768

Chân tảng bằng đá kê cột vuông tại Tây Ninh